Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Minh Phú