Kế hoạch đón học sinh khối 12 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 06/12/2021