THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỰA CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC KHỐI 10. NĂM HỌC 2024 – 2025